• YERLİ MALI BELGESİ İŞLEMLERİ

Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara %15’ e kadar fiyat avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi Tebliği 13.09.2014 tarih, 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yerli Malı Belgesi talep eden firmaların İstanbul Ticaret Odası -Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğü Kapasite Birimi’ne aşağıda yer alan belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

 • YERLİ MALI BELGESİ VE ÖNEMİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere, askeri ihalelere katılım şartlarından birisidefirmanın yerli malı belgesi ‘nin olmasıdır. Bilindiği üzere “made in turkey” markasının gerçek manada ispatlanması ancak ve ancak yerli malı belgesi alınması ile mümkündür. Yerli malı belgesi ‘nin alınması konusunda şirketimiz danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • YERLİ MALI BELGESİ KULLANIM VE VİZE SÜRESİ

Yerli malı belgesi düzenlendiği tarih itibari ile 1 yıl sonra yenilenmesi gerekir.

 • YERLİ MALI BELGESİ İÇİN KABUL EDİLECEK ŞARTLAR
 • Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
 • Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemliaşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
 • Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.
 • Ürünün Yerli Katkı Oranının hesaplanması için; Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinin üretici tarafından doldurulması gerekmektedir. Yerli Katkı Oranı Hesabı üretici tarafından yapıldıktan sonra mali yönden serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından incelenerek resmi kayıtlara uygunluğu onaylanır. Bu inceleme sırasında ürünün üretiminde kullanılan ithal ve yerli girdiler; defter kayıtları, faturalar, SGK bildirgeleri, gümrük giriş beyannameleri ve benzeri belgeler göz önünde bulundurularak tespit yapılır. Üretici serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler arasından muhasebecisini/müşavirini belirler.
 • Yerli Katkı Oranı teknik yönden incelemesi ise Eksper tarafından yapılır. Eksper, üretici tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiler arasından belirlenir veya üyesi olduğu Oda’dan talep edilir. Eksper yerli katkı oranı hesabının teknik yönden incelemesini yaparak hesaplamanın doğruluğunu onaylar. Bu inceleme sırasında üretimde kullanılan girdiler üretim teknolojisi ve prosesi göz önünde bulundurularak kontrol yapılır.
 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Her evrakın üzerinde firma kaşe ve imzası olması şarttır.

 1. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi.
 2. Yerli Malı Belgesi Taahhütnamesi.
 3. İmza Sirküsi. (noter onaylı Asıl)
 4. SMMM veya YMM ruhsat sureti. (SMMM veya YMM tarafından ıslak kaşe ve imzalı)
 5. Ham madde yerli ve ithal güncel faturalar. (yüksek meblağ olanlar)
 6. Yerli Malı Belgesine konu olan ürüne ait güncel fatura.
 7. Kapasite Raporu. (fotokopi)
 8. Sanayi sicil belgesi (aslı)
 9. Hesap özeti. (giderlerin içeriğini gösteren dokümanlar)
 10. Marka Tescil Belgesi.
 11. Üretim Reçetesi.

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

 • Sanayi Sicil Belgesi sureti
 • Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
 • Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)
 • Müstahsil makbuzu veya fatura sureti

https://turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2018/119-2018.pdf

https://turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2018/127-2018.pdf

https://turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2018/107-2018.pdf