KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK…

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapmasında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirildi.

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir.

32- Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR.

Günümüz şartlarında kişilerin daha avantajlı piyasalara yönelmesi ekonomilerini daha sağlıklı yönlendirebilmesi için 2.el piyasalar oldukça avantajlı hale gelmiştir. Buna en iyi örnek ise 2.el oto alım ve satımıdır. Oto Galerilerden alınan araçlarda artık yeni düzenlemeler gelecektir.

13 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan  “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında oto alım satımı yapmak için “Yetki Belgesi” zorunlu hale getiriliyor.

Yetki Belgesi” almayan ikinci el kara taşıtlarının ticareti ile ilgilenen firmaların alım satım işlemi yapamayacağı ve 8 yaş veya 160 bin km’ye kadar ikinci el araçların alım satımında ekspertiz raporu şartı aranacaktır.  Noterler rapor olmadan işlem yapamayacaktır. Ekspertiz merkezlerini Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından tarafından denetlenecektir.

Bu şartlar altında Yeni Yasanın amacı ise;

  • Kayıt dışı faaliyetler engellenecek,
  • Güvenli bir piyasaya kavuşulacak
  • Haksız satışlar önlenmiş olacak,

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN UZATILMASI.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması…

(281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” için tüm Türkiye’ deki uygulaması, 27.07.2019 tarih 30844 sayılı Resmi Gazete yayımlanan tebliğ değişikliği ile 01.08.2019 tarihinden 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir.

Muhtasar beyannamelerin ekler bölümüne”6550 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim” kulakçığı eklenmiştir. 6550 sayılı Kanun kapsamında bildirim yapılması durumunda “Vergiye Tabi İşlemler” bölümünde “017-4691/6550 Sayılı Kanunlar Kapsamı” ödeme türüne de kayıt yapılmalıdır. Söz konusu değişiklikler nedeniyle, bu beyannameleri vermesi gereken mükellefler güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

SGK İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGE KODLARINDA YAPILAN YENİLİKLER.

Sigortalı İşten Çıkış kodlarında 2019 9 sayılı SGK Genelgesi ile değişiklik yapıldı ve yeni işten çıkış kodları eklendi.

2019 9 Sayılı Genelge ile Değişiklik Yapılan SGK İşten Çıkış kodları

38- Doğum nedeniyle işten ayrılma,
39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş,
40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış,
41- Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler işten ayrılış

Kodları eklenmiştir. 

2019 9 Sayılı SGK Genelgesi için tıklayınız.

EVLAT EDİNME VE DOĞURAN ANNELERE KISMI SÜRELİ ÇALIŞMA İMKANI!!

Kadınların iş yaşamındaki aktifliğinin hızla artan ülkemizde, çocuk sahibi olmak isteyen fakat bunu evlat edinme ile gerçekleştiren annelerimize son düzenlemelerle kısmı süreli (part-time) çalışma imkânı getirilmiştir.

Doğum sonrası izinlerin bitiminden sonra ebeveynlerden birisine veya 3 yaşından küçük çocuğu evlat edinen annelerimize kısmi süreli çalışma izni getirilmiştir. İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olması gibi bir şart bulunmamaktadır. Çalışan işçinin işverene talebi ile kısmi süreli çalışma hakkının kullandırılması gerekmektedir. İşverenin kabul etmeme hakkı yasal olarak yoktur.

KISMİ ÇALIŞMA DURUMU

Yukarıda yaptığımız açıklama göre, doğum sonrasında analık istirahat raporu, kısmi çalışma ödeneğine ilişkin ücretsiz izin hakkı veya altı aya kadar ücretsiz izin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Kısmi süreli çalışma talebi, analık izninin bitiminden itibaren çalışanın isteği hâlinde kullandırılan altı aya kadar ücretsiz izin süresi kesilerek de yapılabilir. Ücretsiz iznin tamamının kullanılması şartı aranmaz. Çocuğun sağ doğması ve izin süresince de hayatta olması iznin kullanımı açısından önemlidir.

Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az bir ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilmesi gerekir. Ebeveynin kısmi çalışma imkânından yararlanabilmesi için bahsedilen tüm izin haklarının tüketilmesi şartı aranmayacaktır.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE YENİ YAPILANMA

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E- Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E- Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı.

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin /işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda mevcut e- beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile gönderebilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğini sağlamaktır.

Bu sirküler taslağının geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi mozbay@gelirler.gov.tr e posta adresine iletebilirsiniz.

TASLAK

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/…

Konusu : Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda mevcut e- beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile gönderebilmesi

Tarihi : …/…/2019

Sayısı : VUK-117/2019-7

İlgili olduğu maddeler: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesinde;

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir…”

hükümlerine yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 18/2/2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile; vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilerek alınması uygun görülmüş olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğde; 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda

kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini de elektronik ortamda kendilerinin gönderebileceklerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Ayrıca, bu mükelleflerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde mezkûr Genel Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verileceği, elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunan mükelleflerin ise mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini gönderebilecekleri belirtilmiştir.

Buna göre, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler elektronik ortamda beyanname göndermek için vergi dairesinden aldıkları kullanıcı kodu, parola ve şifre ile diğer beyannamelerin yanı sıra Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de gönderebilmektedirler.

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak tereddütler yaşandığının anlaşılması nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin sadece Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmeleri için düzenlenen ve bu Sirküler ekinde yer alan “Münhasıran Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu”nu (Ek-1) doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini yeni aldıkları bu şifre ile gönderecek ve gönderdikleri beyannameleri bu şifre ile görüntüleyebileceklerdir. Elektronik ortamda beyanname göndermek üzere alınan mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi elektronik ortamda gönderilemeyecek ve görüntülenemeyecektir.

Diğer taraftan, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için ilave olarak ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerin/işverenlerin, daha önce elektronik ortamda beyanname göndermek üzere aldıkları mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan beyannamelerini eskiden olduğu gibi elektronik ortamda gönderebileceği ve görüntüleyebileceği tabiidir.

Duyurulur.

 

 

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yeniliklere İlişkin Duyuru

Sirküler No: 2633

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, İnteraktif Vergi Dairesi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda mükelleflerin aşağıda sayılan işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilmesi mümkün hale getirilmiştir.

-İkinci sorumluluk borç sorgulama işlemi,

-Şirketlerdeki ortaklık ve yöneticilik bilgilere ait işlemler,

-Gayrimenkul sermaye iradı istisna dilekçesi verilmesi,

-Şube mükellefiyet yazısı talebinde bulunulması,

-Beyanlı trafik para cezası ödeme işlemi,

-Sermaye azaltımına ilişkin dilekçe verilmesi işlemi,

-Satış hasılatı bilgi formu talebinde bulunulması işlemi,

-Geri kazanım katılım payı beyanname yükümlülüğünün sona erdiğine ilişkin bildirimde bulunulması,

-406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında uzlaşma talebinde bulunulması,

-Apartman yöneticiliği sicil açılışına ilişkin dilekçe verilme imkânı sağlanmıştır.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerine  https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilme hususunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

 

Gelir İdaresinden Yeni E-Uygulama Geliyor.

Globalleşen dünyada E Hizmetlerin önemi oldukça artmış durumdadır. Hal böyle olunca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeni E-Uygulama hizmeti Vergi Usul Kanunu tebliğ taslağında yayınlandı. Yayınlanan taslağa göre;

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Vergi Usul Kanunu Taslağı

     Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Tebliği duyurusunda e-fatura, e-arşiv fatura ve diğer e-uygulamalarda sağlanan başarılar ve kullanım kolaylığı nedeni ile mükelleflerin iş süreçlerini, ödeme veya tahsilat işlemlerini, müşterilere düzenlenmesi gereken belgelerinde verimliliği artırmanın hem mükellefler hemde Gelir İdaresi tarafından önem arz ettiğini ve bu nedenlerde mükelleflerin iş ve tahsilat süreçlerini kolaylaştırmak amacı ile  Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi tebliğ taslağı çalışmaları yaptıklarını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı duyurusu

Ülkemizde  iletişim teknolojileri, finansal teknoloji gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli gelişmeler,  mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, işlem kolaylığı ve etkin analiz ve denetim kolaylığı nedeniyle, yeni uygulamaların mükelleflerimizin kullanımına sunulmasının önemini artırmaktadır.

Bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşlarınca sunulan yeni teknolojik gelişmelere uygun, kullanımı kolay, yüksek ve fiziksel POS cihazları gerektirmeyen daha düşük maliyetli çözümler uygulamada ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu gelişime uygun olarak vergi mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmetlerin satışına yönelik işlemlerle buna yönelik tahsilatların güvenliğinin ve belge düzeninin sağlanması hususu da son derece önem arz etmektedir.

Bu Tebliğ ile yukarıda belirtilen gelişmelere uygun ve “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mükelleflerce gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Bakanlığımızca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmiştir.

Çin pazarına Canton’dan girilecek

Türkiye’nin ikinci en önemli ticaret ortağı olan Çin, yıllardır süren ihracat politikasının yanında artık ithalata da ağırlık verme kararı aldı. Önümüzdeki nisan ayında gerçekleşecek Canton İthalat İhracat Fuarı, Türk firmalarına Çin pazarına girme yolunu açacak.

HABER: SÜMEYRA YARIŞ TOPAL

Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmi 21.55 milyar dolara ulaştı. Ancak Türkiye ile Çin arasındaki ticari ortaklık, Çin’in Türkiye’ye ihracat yapması yönünde gelişiyor. Bu ilişkiyi Türkiye’nin de Çin’e ihracat yapması yönünde geliştirecek olan Canton İthalat İhracat Fuarı, 15 Nisan’da kapılarını açacak. Söz konusu fuar, Çin pazarına girmenin en kolay yollarından biri olarak görülüyor.

KÖKLÜ GEÇMİŞ

Canton İthalat İhracat Fuarı, Çin’de 1957’den bu yana yılda iki faz şeklinde gerçekleşiyor. Ancak söz konusu fuarda 2007’ye kadar yalnızca Çinli sektör temsilcilerinin ürünleri dünya ülkeleri ile buluşuyordu. Yani Canton Fuarı, Çin’in ihracatını artırmayı hedefliyor ve Çin firmalarının haricinde diğer ülkeler fuarda stant açamıyordu. Çin’in ticaret politikasının ithalat yönünde değişmesi ile birlikte fuar da kabuk değiştirdi. Artık fuarın belli bir bölümünde dünyanın diğer ülkelerinden gelen firmaların da stant açması sağlanıyor ve Çin pazarına ithalat gerçekleşiyor.

MADENCİLİĞE İLGİ

Çinli firmalar da Türk ürünlerini alma konusunda istekli. Söz konusu pazarda en çok madencilik ve kimyevi ürünlerin ithalatının yapılması öngörülüyor. Çin pazarına giriş kapısı olarak görülen Canton Fuarı ve fuar öngörüleri, İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleşen Canton İthalat İhracat Fuarı Bilgilendirme Toplantısı’nda ele alındı. Toplantıda iki ülkenin fuar vesilesi ile ticari ortaklıklarını geliştirebilecekleri konuşuldu. Fuar yetkilileri Türkiye’ye, ‘Türkiye’den ürün almaya istekliyiz’ mesajı verdi.

TÜRK ÜRÜNLERİNİN KALİTESİ TARTIŞILMAZ

Çin heyetini karşılayan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “İki ülkenin ticari potansiyelini geliştirmek istiyoruz” dedi. Çin’in dünya pazarlarını etkileyecek büyük bir pazar olduğunu ifade eden Özer, “Biz de bu pazarda yer almak istiyoruz. Türk mallarının kalitesi tartışılmaz” diye konuştu. Türk firmalarının pazara girmekte zorlandığını da ifade eden Özer, vize konusundaki sıkıntıların çözülmesini talep etti.

 

TÜRKİYE CAZİP BİR ÜLKE

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Liu Yuhua, Türkiye’nin Çin için cazip bir ülke olduğunu söyledi. Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nden de bahseden Yuhua, “Üst düzey görüşmeler devam ediyor. İkili ticari ilişkilerin gelişmesi için elimden geleni yapmak istiyorum” diye konuştu.

 

 

KARŞILIKLI KAZANÇ SÖZ KONUSU

Çin Dış Ticaret Merkezi (CFTC) Yönetim Kurulu Başkanı Li Jinqi, İstanbul’un Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan eşsiz bir kent olduğunu ifade ederek, “Canton Fuarı da Çin ile dünyayı birbirine bağlayan bir ticaret köprüsü niteliğinde” diye konuştu. Jinqi, “Canton, dünyaya satmak ve dünyadan almak üzere kurgulanmış bir fuar ve bu fuarda karşılıklı kazanç söz konusu. Canton’da ithalat platformu 2007’de açıldı ve bu platformdan 100’den fazla ülke faydalandı. Geçtiğimiz yıl Canton Fuarı’nda 74 Türk firması ihracat için yer aldı. Bizler Türkiye’den en çok madencilik ve kimyevi ürünler konusuna ilgiliyiz” diye konuştu.

Bakanlık açıkladı: 6 bin firmaya teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, geçen yıl 5 bin 914 firmaya yatırımlarındaki bina inşaat harcamalarıyla makine ve teçhizat alımlarında belirli muafiyet ve destekler sağlayacak yatırım teşvik belgesi verildi. Belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 157 milyar 296 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Sektörlere göre sabit yatırım tutarı, hizmetlerde 64 milyar 865 milyon lira ve imalatta 64 milyar 285 milyon lira oldu.

Yatırımcılara bina inşaat harcamalarıyla makine ve teçhizat alımlarında belirli muafiyet ve destekler sağlayan Yatırım Teşvik Belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2018’de 5 bin 914 firmaya verildi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 5 bin 914 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 157 milyar 296 milyon lira oldu.

Düzenlenen belgelerin 5 bin 581 adedi yerli, 333 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 114 milyar 776 milyon lira, yabancılara düzenlenen teşvik belgelerinde ise 42 milyar 521 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl düzenlenen belgelerin 3 bin 662 adedi komple yeni yatırım, bin 783 adedi tevsi, 519 adedi de diğer nitelikteki yatırımlardan oluştu. Komple yeni yatırımlar için öngörülen sabit sermaye yatırım tutarının 80 milyar 821 milyon lira olduğu belirlendi.

Bu dönemde düzenlenen teşvik belgelerinin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, en çok sabit yatırımın 80 milyar 319 milyon lira ile Marmara bölgesine yapılacağı öngörüldü.

Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen sabit yatırım tutarı, Ege bölgesi için 21 milyar 677 milyon lira, İç Anadolu için 18 milyar 154 milyon lira, Akdeniz için 11 milyar 703 milyon lira, Güneydoğu Anadolu için 11 milyar 154 milyon lira, Karadeniz için 7 milyar 365 milyon lira, Doğu Anadolu için 2 milyar 929 milyon lira ve muhtelif bölgeler için 3 milyar 995 milyon lira oldu.

EN ÇOK TEŞVİK BELGESİ İMALAT SEKTÖRÜNDE

Geçen yıl en çok yatırım teşvik belgesi 3 bin 250 adet ile imalat sektörüne verildi. Bu sektörü, bin 598 adet ile hizmet, 619 adet ile enerji, 281 adet ile tarım ve 166 adet ile madencilik sektörleri takip etti.

Sektörlere göre sabit yatırım tutarları da hizmetlerde 64 milyar 865 milyon lira, imalatta 64 milyar 285 milyon lira, enerjide 21 milyar 833 milyon lira, madencilikte 3 milyar 785 milyon lira ve tarımda 2 milyar 528 milyon lira oldu.